Διοίκηση και χρηματοδότηση

Wiliams Edwards Deming Βιογραφία, Αρχές Ποιότητας, Συνεισφορές

William Edwards Deming (Οκτώβριος 1900 - Δεκέμβριος 1993) ήταν ένας στατιστικολόγος, μηχανικός, δάσκαλος, σύμβουλος διαχείρισης και καθηγητής της Αμερικής, γεννήθηκε...

Καθαρές πωλήσεις τι είναι, πώς να τις υπολογίζουν και παραδείγματα

Το καθαρές πωλήσεις αποτελούν μέρος του εισοδήματος μιας εταιρείας που παραμένει μετά την αφαίρεση των αποδόσεων, των παραχωρήσεων για χαμένα...

Οι ακαθάριστες πωλήσεις που είναι, πώς να τις υπολογίζουν και τα παραδείγματα

Το ακαθάριστες πωλήσεις είναι το ποσό που μετρά τις συνολικές πωλήσεις μιας εταιρείας σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Το ποσό...

Οι μεταβλητές στην τιμή ενός αγαθού πώς εντοπίζονται και παραδείγματα

Το μεταβλητές στην τιμή ενός αγαθού είναι οι διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια εταιρεία κατά τον καθορισμό...

Εταιρικές αξίες μιας εταιρείας πώς αυτές ορίζονται και παραδείγματα

Το εταιρικές αξίες μιας εταιρείας είναι οι αρχές λειτουργίας ή οι θεμελιώδεις φιλοσοφίες που διέπουν την εσωτερική συμπεριφορά μιας εταιρείας,...

Χαρακτηριστικά της θεσμικής αξίας (διοίκηση), παραδείγματα

Εργατική αξία στη διοίκηση αναφέρεται στα πράγματα και τους τρόπους δράσης που χρησιμοποιούνται για να φτάσουν σε ένα ορισμένο τέλος,...

Η αξία των αποβλήτων σε αυτό που αποτελείται, πώς υπολογίζεται και το παράδειγμα

Το τιμή θραύσης είναι η εκτιμώμενη αξία που καταβάλλεται σε ιδιοκτήτη όταν το περιουσιακό στοιχείο πωλείται στο τέλος της ωφέλιμης...

Τύποι προστιθέμενης αξίας, σημασία και παραδείγματα

Το προστιθέμενη αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας περιγράφει τις βελτιώσεις που ένας οργανισμός παρέχει στην υπηρεσία ή το προϊόν του,...

Κέρδη που διατηρούνται σε αυτά που είναι, πώς να τα υπολογίζουν και παραδείγματα

Το τα αδιανέμητα κέρδη είναι τα καθαρά κέρδη που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα ή τα κέρδη που αποκτάται από μια...